www.domoweswiadectwo.pl

 Definicje

1. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy.

2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Domoweświadectwo – prowadzący Serwis LIDEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Chybie, ul. Cieszyńska 6, 43-520 Chybie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 1037642, NIP: 5482751456, adres poczty elektronicznej: info@domoweswiadectwo.pl

5. Osoba uprawniona – osoba uprawniona na podstawie Ustawy do sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej i wpisana przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Serwis – strona internetowa o adresie: www.domoweswiadectwo.pl, umożliwiająca składanie przez Użytkownika Zamówienia na Usługę oraz usług z nią powiązanych.

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub jego części wystawiany zgodnie z przepisami Ustawy.

9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Domoweswiadectwo o treści określonej w Regulaminie.

10. Usługa – dostępna w Serwisie usługa polegająca na możliwości zamówienia przez Użytkownika Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzonego przez Osobę uprawnioną.

11. Ustawa – ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.).

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

13. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

14. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Domoweswiadectwo Umowy

 Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady korzystania Serwisu.

3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, zasady świadczenia tych.

4. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów jaki i do przedsiębiorców, o ile w treści danej jednostki redakcyjnej nie wskazano, że dotyczy ona wyłącznie określonej kategorii Użytkowników.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest sporządzenie Świadectwa charakterystyki energetyczne.

 Informacje dotyczące Usług oraz ich zamawiania

1. Serwis pozwala na zlecanie przez Użytkowników Usług za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje dotyczące Usługi zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Użytkownik, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy polegającej na wykonaniu Świadectwa charakterystyki energetycznej na warunkach podanych w opisie Usługi.

4. Cena uwidoczniona Serwisie podana jest w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Wszelkie ceny wskazane w Serwisie są kwotami brutto (z VAT).

6. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Zamówienia można składać w Serwisie za pomocą Formularza Zamówień.

8. Serwis Domoweswiadectwo zastrzega sobie prawo żądania podania przez Użytkownika dodatkowych, niewymienionych w Formularzu Zamówienia/formularzu elektronicznym, danych oraz do żądania przedstawienia do wglądu skanów lub oryginałów określonych dokumentów, które w świetle przepisów Ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, względnie na podstawie oceny Osoby uprawnionej, okażą się niezbędne do wystawienia Świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli dodatkowe dane lub dokumenty w dalszym ciągu będą niewystarczające do wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, żądanie takie może być wielokrotnie powtarzane. W takim przypadki Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wystawione dopiero po przedstawieniu przez Użytkownika w odpowiedniej formie niezbędnych danych lub dokumentów. W przypadki braku możliwości przedstawienia niezbędnych danych i dokumentów zamówienie zostanie anulowane, a całość dokonanej płatności zwrócona zostanie Użytkownikowi.

9. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu do Użytkownika (za dodatkową opłatą oraz po uzyskaniu zgody Osoby uprawnionej).

10. W toku realizacji Zamówienia Osoba uprawniona lub inne podmioty działające na ich rzecz lub na rzecz Domoweswiadectwo mogą skontaktować się z Użytkownikiem lub innymi podmiotami (takimi jak administracja budynku, spółdzielnia, do której należy budynek, wspólnota mieszkaniowa) celem weryfikacji danych podanych przez Użytkownika.

11. Jeśli w Serwisie przy określonej usłudze wskazano czas realizacji Zamówienia, czas ten oznacza okres pomiędzy dniem następującym po dniu zaksięgowania ceny za dane Zamówienie a momentem wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przesłaniem wersji elektronicznej drogą mailową, bez uwzględnienia czasu wysyłki wersji papierowej.

12. W przypadkach określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu termin na realizację Zamówienia wskazany w Serwisie będzie biegł od przedstawienia przez Użytkownika danych i dokumentów lub odpowiednio dojazdu do Użytkownika, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Użytkownik może złożyć Zamówienia nieograniczonej liczby Usług, każdorazowo wypełniając Formularz Zamówienia.

14. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę w dowolnym dniu tygodnia i roku.

15. Jeśli użytkownik zaznaczy odpowiednią opcję w Formularzu Zamówienia, zostanie wystawiona faktura VAT. Użytkownik zawierając Umowę z Domoweswiadectwo, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu Zamówienia/formularzu elektronicznym lub w wiadomości email wysłanej do Domoweswiadectwo.

16. Domoweswiadectwo nie jest uprawniony do wystawiania Świadectw charakterystyki energetycznej budynków w rozumieniu Ustawy. Za prawidłowość wystawienia Świadectwa odpowiada Osoba uprawniona.

 Zawarcie Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.domoweswiadectwo.pl, dokonać wyboru Usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.

2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Zapłać i złóż zamówienie” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

3. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli – ofertę zawarcia z Domoweswiadectwo Umowy zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

5. Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na koncie.

Sposoby płatności

1. Domoweswiadectwo umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą BLIK lub przelewu z wybranych polskich banków za pośrednictwem platformy Cashbill.

2. Płatność musi zostać dokonana równocześnie ze składaniem Zamówienia.

3. Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane dopiero po opłaceniu Zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika BLIK-a, Domoweswiadectwo dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do BLIK-a Użytkownika.

5. Łącznie z Ceną sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej Użytkownik obowiązany jest do zapłaty ewentualnych kosztów dostawy Świadectwa charakterystyki energetycznej.

6. Płatności dokonywane przez Użytkowników dokumentowane są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

 Koszt, termin i dostawa

1. O ile przepisy Ustawy będą pozwalały na przesyłanie Świadectwa charakterystyki energetycznej w formie dokumentu elektronicznego, podstawową i domyślną formą dostarczenia do Użytkownika Świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wysłanie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

2. Przesłanie dokumentu elektronicznego jest nieodpłatne i będzie następowało niezwłocznie po jego sporządzeniu i przesłaniu do Domoweswiadectwo przez Osobę uprawnioną.

3. Każde sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

4. Wysyłka wersji papierowej Świadectwa charakterystyki energetycznej jest odpłatna. Opłata manipulacyjna związana z przygotowaniem i wysyłką Świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej nie jest zawarta w cenie wskazanej w Serwisie w opisie danej Usługi i będzie podana w trakcie procesu składania Zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej opłaty łącznie z ceną Usługi w sposób określony w § 5.

5. Dostawa Świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Wysłanie wersji papierowej Świadectwa Charakterystyki energetycznej nastąpi nie później niż w czasie określonym podczas procesu składania zamówienia liczonym od dnia sporządzenia dokumentu i wysłania wersji elektronicznej. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i określany jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

7. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru Zamówienia.

 Reklamacja

1. Domoweswiadectwo odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących wykonanej Usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@domoweswiadectwo.pl.

3. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Domoweswiadectwo.

4. Domoweswiadectwo ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność

1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w udostępnionym w ramach Serwisu Formularzu Zamówienia/formularzu elektronicznym, względnie później na żądanie Domoweswiadectwo, wyłącznie pełnych, rzetelnych, prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem Świadectwa charakterystyki energetycznej. Podanie danych nieprawdziwych, nierzetelnych, niepełnych lub nieaktualnych może doprowadzić do wadliwości Świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Domoweswiadecwo wobec Użytkowników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

Odstąpienie od umowy

Zatwierdzając Formularz Zamówienia, Użytkownik składa wyraźną zgodę na wykonanie Usługi i przyjmuje od wiadomości, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa w tym prawa autorskie do Serwisu oraz do zawartych w nim treści, znaków graficznych i słownych, znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej, logotypy, grafiki i fotografie należą wyłącznie do Domoweswiadectwo.

Zmiany Regulaminu

Domoweswiadectwo przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zaczyna obowiązywać Użytkowników od dnia zamieszczenia go w Serwisie. Do czasu zakończenia realizacji zamówionej już Usługi stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

Postanowienia końcowe

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy zawierane poprzez Domoweswiadectwo zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory wynikłe z Umów między Domoweswiadectwo, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.